Інформація для авторів

Ви хочете відправити матеріал для публікації в цьому журналі? Рекомендуємо вам уважно ознайомитися з Інструкцією для авторів.

 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Публікації приймаються українською, російською та англійською мовами.

Увага! Роботи повинні бути ретельно відредаговані автором згідно із зазначеними вимогами. Матеріали, оформлені без урахування даних правил опубліковані не будуть!

Всі статті проходять попереднє рецензування і перевіряються на плагіат!

 

СТРУКТУРА СТАТТІ

УДК ххх.ххх: (ххх.ххх + ххх.ххх)

Назва статті (українською або російською мовою)

Ініціали та прізвища авторів

Офіційна назва організації, місто, країна

Українська чи російська анотація (відповідно до мови статті). На підставі даних літератури і власного досвіду ... (не більше 15 рядків). Рекомендовано будувати більшість пропозицій за зразком: «Виявлено ...», «Встановлено ...», «З'ясовано ...», «Оцінено вплив ...», «Охарактеризовано закономірності ...», «Розглянуто ...» і т.д.

Ключові слова: не більше 6 слів, жодне з яких не дублює слова з назви статті.

Назва статті (англійською)

Ініціали та прізвища авторів (англійською)

Офіційна назва організації, місто, країна (англійською)

Реферат англійською. Обсяг 2200-2800 знаків. Реферат повинен бути чітким і інформативним (не містити загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним (не бути калькою україно- чи російськомовної анотації), змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів в статті), «англомовним» (написаним якісним англійською мовою). Реферат повинен містити мету, короткий опис методів проведення досліджень, опис основних результатів і лаконічні висновки. У тексті необхідно застосовувати термінологію, яку застосовують в профільних міжнародних англомовних журналах по тематиці досліджень. Реферат сам по собі повинен бути зрозумілим без ознайомлення з основним змістом статті. Майте на увазі, що Ви пишете для міжнародної аудиторії. Текст повинен бути зв'язковим, для об'єднання пропозицій необхідно використовувати вирази «consequently», «moreover», «for example», «the benefits of this study», «as a result» та інші. Використовуйте активний, а не пасивний стан ( «The study tested», а не «It was tested in this study»). Зразки оформлення рефератів наведені на сайті Emerald Group Publishing. Пам'ятайте, що міжнародні бази даних, до яких потрапить Ваша стаття після її публікації в журналі, нічого не транслітерують і не переводять, вони візьмуть будь-які варіанти Вашого прізвища, ініціалів, назви організації, зазначені в статті, навіть з помилками. Для оцінки коректності перекладу на англійську для громадян України та інших країн СНД необхідно відразу після англомовного тексту реферату розмістити його російськомовний варіант (він не буде входити в текст статті, але необхідний лише для перевірки якості англійського тексту природним носієм мови).

Keywords: 4-6 слів, жодне з яких не дублює слова з назви статті

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

 1. Формат: файл * .doc, * .docx або * .rtf українською, російською або англійською мовами.
 2. Обсяг: від 5 сторінок - формат А4.
 3. Поля: 2 см з усіх боків.
 4. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5.
 5. Всі величини вказуються в одиницях Міжнародної системи вимірювань, умовні скорочення і позначення повинні бути розшифровані. Текст не повинен мати синтаксичних і орфографічних помилок. При наборі не використовуйте переноси, в тому числі, поставлені вручну.
 6. Слова, написані латинською мовою, виділяти курсивом (напр. Helicobacter pylori).
 7. Для збереження цілісності тексту поруч з цифрами замість звичайного пробілу використовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Ctrl + Shift + пробіл) у випадках:
  1. перед і після всіх математичних знаків (+, -,:, ×, ±, <,> і т.д.);
  2. перед позначенням дозувань, концентрацій, часу, відсотків, температури, інших фізичних і математичних величин.
 8. Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, а також містити максимально допустимий виданням кількість слів або символів. Наявність УДК є обов'язковим.
 9. Експериментальна стаття повинна містити наступні розділи: вступ, матеріал і методи досліджень, результати та їх обговорення, висновки, бібліографічні посилання.
 10. Оглядова стаття може мати різну кількість розділів з довільними назвами, але висновки є обов'язковими.
 11. Таблиці та рисунки мають бути пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та інша деталізація наводяться під таблицею в примітках. Табличні матеріали розміщуються в тексті статті безпосередньо після першого згадування про них.
 12. Рисунки нумеруються в порядку їх обговорення в тексті. Всі елементи тексту в зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman.
 13. Посилання в тексті наводяться за зразком (прізвище, рік), наприклад: 1 автор - (Vinson, 1997), 2 учасника - (Vargo and Laurel, 1994; Vargo and Hulsey, 2000), 3 і більше авторів - (Jones et al. , 1978; Davis et al., 1989).
 14. При перенесенні кількох рядків на нову сторінку, рядки скорочуються або сторінка оплачується повністю.


Введення ( «Вступ» або «Introduction»)

Вступ повинен містити характеристику вивченості проблеми в світовій науковій літературі (мінімум - 10-15 посилань на англомовні статті в міжнародних виданнях за останні 5 років). Завершується введення характеристикою мети роботи - «виявити ...», «охарактеризувати ...», «з'ясувати ...», «описати ...»; метою роботи не може бути «вивчити ...» або «досліджувати ...».

 

Матеріал і методи досліджень ( «Матеріал и методи досліджень» або «Materials and methods»)

Розділ повинен давати можливість повторити весь обсяг проведених досліджень для перевірки отриманих автором статті даних. Він, за потребою, може ділитися на підрозділи. Розділ повинен створювати цілісне уявлення про те, що автору роботи відомі всі можливі джерела помилок, які можуть вплинути на результати досліджень.

 

Результати та їх обговорення ( «Результати та їх Обговорення» або «Results» і «Discussion»)

Результати повинні включати основні дані, отримані в ході проведеного дослідження, їх аналіз та порівняння з іншими дослідженнями з подібною проблематики.

Назви таблиць і малюнків (а також примітки до них) повинні бути «вичерпними». Читач не повинен додатково перечитувати «Матеріал і методи досліджень» або назва роботи, щоб розібратися в змісті таблиці або рисунка, визначити повторність досліджень.

Діаграми, наведені в роботі, повинні бути редаговані.

 

Висновки ( «Висновки» або «Conclusion»)

Висновки - 5-10 пропозицій. Можна у вигляді списку, можна суцільним текстом.

Перспективи подальших розробок ...

 

Бібліографічні посилання ( «Бібліографічні посилання» або «References»)

Перелік літературних посилань наводиться в алфавітному порядку, а не по порядку згадування в тексті. Чи не нумерується. Література оформлюється згідно з останніми вимогами ДАК до оформлення дисертацій.

Необхідно оформити два варіанти переліку літератури (два блоки): один на мові оригінальної статті, другий в латинській транслітерації.

Для автоматичної транслітерації російськомовних і україномовних джерел користуйтеся сайтом http://www.translit.net. Перевірте, будь ласка, правильність транслітерації прізвищ авторів (краще виберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше поширений в мережі Інтернет).

Попереджаємо, що кожне джерело зі списку бібліографічних посилань можна перевірити через сайт http://www.crossref.org/guestquery. Переконливе прохання робити це самостійно перед комплектуванням списку посилань до своєї статті.

Якщо в статті менше половини джерел мають власні індекси DOI, стаття не може бути опублікована в міжнародному науковому журналі!

 

Коротке резюме (не більше 8 рядків кожне) українською / російською та англійською мовами.

 

Стаття закінчується відомостями про авторів (ПІБ повністю, звання, посада, організація, телефон, електронна пошта).

 

До статей додаються такі документи (кольорові скан-копії, формат *.pdf):

 1. супровідний лист;
 2. висновок експертної комісії за підписом керівника установи та завірене печаткою;
 3. перша сторінка статті з візою керівника установи і остання - з підписами всіх авторів;


Автор несе відповідальність за зміст поданих матеріалів, достовірність результатів.

Електронний варіант статті і скани супровідних документів надсилати на journal@iozdp.org.ua

NB! Підтвердження отримання матеріалів обов'язково!

Оплата видавничих витрат тільки після отримання матеріалів видавництвом.