Інформація для авторів

Ви хочете відправити матеріал для публікації в цьому журналі? Рекомендуємо вам уважно ознайомитися з Інструкцією для авторів.

 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

1. Публікації приймаються українською та англійською мовами.

Увага! Роботи повинні бути ретельно відредаговані автором згідно із зазначеними вимогами. Матеріали, оформлені без урахування даних правил опубліковані не будуть!

Редакція приймає до публікації оригінальні та оглядові статті з питань щодо стану соматичного і психічного здоров’я школярів, частоти та перебігу донозологічних порушень у них, а також організаційно-методичних питань моніторингу здоров’я дітей та підлітків, лікування і реабілітації дітей та підлітків з патологією нервової, ендокринної та серцево-судинної систем, органів травлення, ревматичними захворюваннями та репродуктивними порушеннями, методичні статті, клінічні випадки, короткі повідомлення, які не були раніше опубліковані або подані для публікації в інші видання. Теоретичне дослідження може бути оформлено у вигляді огляду літератури або оригінальної статті

Всі статті проходять попереднє рецензування і перевіряються на плагіат!

2. Подання рукопису означає, що всі вказані у ньому автори знайомі та згодні з його змістом. Всі зміни, внесені до рукопису під час підготовки статті до публікації внаслідок рецензування та літературного редагування, також мають бути погоджені з усіма авторами.

3. Відомості рукопису не мають порушувати Наказ МОН України «Про затвердження Переліку службової інформації, що є власністю держави»: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0319729-15

 

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

4.1. Формат: файл * .doc, * .docx або * .rtf українською, російською або англійською мовами.

4.2. Обсяг: від 5 сторінок - формат А4.

4.3. Поля: 2 см з усіх боків.

4.4. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5.

Окремими файлами до статті можуть бути додані матеріали, які не мають бути опубліковані, але допоможуть при редагуванні статті та дозволять зняти запитання рецензентів. Наприклад, бази даних, що оброблялися, таблиці статистичних даних, вихідні дані графіків тощо.

4.5. Всі величини вказуються в одиницях Міжнародної системи вимірювань, умовні скорочення і позначення повинні бути розшифровані. Текст не повинен мати синтаксичних і орфографічних помилок. При наборі не використовуйте переноси, в тому числі, поставлені вручну.

4.6. Слова, написані латинською мовою, виділяти курсивом (напр. Helicobacter pylori).

4.7. Для збереження цілісності тексту поруч з цифрами замість звичайного пробілу використовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Ctrl + Shift + пробіл) у випадках:

  • перед і після всіх математичних знаків (+, -,:, ×, ±, <,> і т.д.);
  • перед позначенням дозувань, концентрацій, часу, відсотків, температури, інших фізичних і математичних величин.

4.8. Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст. Наявність УДК є обов'язковим.

4.9. Таблиці та рисунки мають бути пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та інша деталізація наводяться під таблицею або рисунком в примітках. Автор повинен робити посилання на таблиці та рисунки у тексті. Табличні та графічні матеріали розміщуються в тексті статті безпосередньо після першого згадування про них.

4.10. Рисунки нумеруються в порядку їх обговорення в тексті. Всі елементи тексту в зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman.

4.11. Посилання в тексті наводяться відповідно до списку бібліографічних посилань у квадратних дужках. Зразок: [1, 7–9].

4.12. При перенесенні кількох рядків на нову сторінку, рядки скорочуються або сторінка оплачується повністю.

5. Оригінальні статті пишуться за такою схемою:

 

СТРУКТУРА СТАТТІ

УДК ххх.ххх: (ххх.ххх + ххх.ххх)

Назва статті (мовою оригіналу — українською або англійською)

Ініціали та прізвища авторів

Офіційна назва організації, місто, країна

Анотація українською. Обсяг 900–1800 знаків з пробілами. Анотація має коротко відображувати зміст статті та містити такі дані: яка проблема досліджувалась, які протиріччя або невирішені питання виявлені, якою була ціль дослідження, якими були задачі дослідження (якщо вони були визначені окремо), якими були матеріали та методи дослідження, які результати отримані, як вони розцінені автором (авторами), які висновки та перспективи подальших досліджень. Наприклад: «На підставі даних літератури і власного досвіду ... ». Рекомендовано будувати більшість пропозицій за зразком: «Виявлено ...», «Встановлено ...», «З'ясовано ...», «Оцінено вплив ...», «Охарактеризовано закономірності ...», «Розглянуто ...» і т.д.

Ключові слова: не більше 6 слів, жодне з яких не дублює слова з назви статті.

 

Назва статті (англійською)

Ініціали та прізвища авторів (англійською)

Офіційна назва організації, місто, країна (англійською)

Реферат англійською. Обсяг 1800-2800 знаків з пробілами. Реферат повинен бути чітким і інформативним (не містити загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним (не бути калькою української анотації), змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів в статті), англомовна анотація повинна бути написана якісною англійською мовою. Реферат повинен містити мету, короткий опис методів проведення досліджень, опис основних результатів і лаконічні висновки. У тексті необхідно застосовувати термінологію, яку застосовують в профільних міжнародних англомовних журналах по тематиці досліджень. Реферат сам по собі повинен бути зрозумілим без ознайомлення з основним змістом статті. Майте на увазі, що Ви пишете для міжнародної аудиторії. Текст повинен бути зв'язковим, для об'єднання пропозицій необхідно використовувати вирази «consequently», «moreover», «for example», «the benefits of this study», «as a result» та інші. Використовуйте активний, а не пасивний стан ( «The study tested», а не «It was tested in this study»). Зразки оформлення рефератів наведені на сайті Emerald Group Publishing. Пам'ятайте, що міжнародні бази даних, до яких потрапить Ваша стаття після її публікації в журналі, нічого не транслітерують і не переводять, вони візьмуть будь-які варіанти Вашого прізвища, ініціалів, назви організації, зазначені в статті, навіть з помилками. Для оцінки коректності перекладу на англійську для громадян України та інших країн СНД необхідно відразу після англомовного тексту реферату розмістити його російськомовний варіант (він не буде входити в текст статті, але необхідний лише для перевірки якості англійського тексту природним носієм мови).

Keywords: 4-6 слів, жодне з яких не дублює слова з назви статті.

 

Вступ («Introduction»)

Вступ повинен містити характеристику вивченості проблеми в світовій науковій літературі (мінімум 10–15 посилань на англомовні статті в міжнародних виданнях за останні 5 років). Завершується введення характеристикою мети роботи - «виявити ...», «охарактеризувати ...», «з'ясувати ...», «описати ...»; метою роботи не може бути «вивчити ...» або «досліджувати ...».

 

Матеріал і методи досліджень («Materials and methods»)

Розділ повинен давати можливість повторити весь обсяг проведених досліджень для перевірки отриманих автором статті даних. Він, за потребою, може ділитися на підрозділи. Розділ повинен створювати цілісне уявлення про те, що автору роботи відомі всі можливі джерела помилок, які можуть вплинути на результати досліджень.

 

Результати та їх обговорення («Results» і «Discussion»)

Результати повинні включати основні дані, отримані в ході проведеного дослідження, їх аналіз та порівняння з іншими дослідженнями з подібною проблематикою.

Назви таблиць і малюнків (а також примітки до них) повинні бути «вичерпними».

Діаграми, наведені в роботі, повинні бути редаговані.

 

Висновки («Conclusion»)

5–10 пропозицій. Можна у вигляді списку, можна суцільним текстом.

Перспективи подальших розробок ...

 

Бібліографічні посилання («References»)

Перелік літературних посилань наводиться та нумерується за порядком згадування в тексті. Література оформлюється у стилі Ванкувер (Vancouver Style). З прикладами оформлення можна ознайомитися в кінці Вимог або на стор. 9 за посиланням: https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_4_12_red1.pdf.

Необхідно оформити два варіанти переліку літератури (два блоки): один на мові оригінальної статті, другий в латинській транслітерації.

Для автоматичної транслітерації російськомовних і україномовних джерел користуйтеся сайтом http://www.translit.net. Перевірте, будь ласка, правильність транслітерації прізвищ авторів (краще виберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше поширений в мережі Інтернет).

Попереджаємо, що кожне джерело зі списку бібліографічних посилань можна перевірити через сайт http://www.crossref.org/guestquery. Переконливе прохання робити це самостійно перед комплектуванням списку посилань до своєї статті.

Для скорочення довгих web-посилань рекомендовано використовувати https://is.gd/create.php, https://bitly.com або інші аналогічні ресурси. Для формування УДК рекомендовано використовувати https://udcsummary.info/php/index.php?lang=uk. Якщо не маєте досвіду самостійного складання УДК — зверніться за допомогою до бібліотек.

Якщо в статті менше половини джерел мають власні індекси DOI, стаття не може бути опублікована в міжнародному науковому виданні!

Стаття закінчується відомостями про авторів (ПІБ повністю, звання, посада, організація, телефон, електронна пошта).

 

До статей додаються такі документи (кольорові скан-копії, формат *.pdf):

  • супровідний лист;
  • висновок експертної комісії за підписом керівника установи та завірене печаткою;
  • перша сторінка статті з візою керівника установи і остання — з підписами всіх авторів;

 

Автор несе відповідальність за зміст поданих матеріалів, достовірність результатів.

Електронний варіант статті і скани супровідних документів надсилати на journal@iozdp.org.ua

NB! Підтвердження отримання матеріалів обов'язково!

Оплата видавничих витрат тільки після отримання матеріалів видавництвом.

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ У СТИЛІ ВАНКУВЕР (VANCOUVER STYLE).

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

1. Стаття українською: Автор АА, Автор  ББ. Назва  статті українською. Назва журналу українською. Рік;Том(No):с-с. URL або DOI, PMID (якщо стаття є на PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/).

Якщо авторів до 7 – вони мають бути вказані всі. Якщо авторів 8 та більше –вказують перших 6, потім пишуть «та ін.» або "etal.".

Всі частини бібліографічного описання джерела мають бути однією мовою: або все українською, або все англійською. Для україномовних журналів, які мають лише англомовну назву, після оригінальної мови журналу пишуть переклад українською. Наприклад: ArtofMedicine [Мистецтво медицини]; Neuronews [Нейроновини].

Написання DOI має бути однаковим у всіх джерелах. Або https://doi.org/10.35339/msz, або DOI: 10.35339/msz.

Написання PMID має бути цифровим:"PMID: 12345678".

2. Стаття (та будь-яке інше джерело) російською: весь бібліографічний опис має бути перекладений українською або англійською, наприкінці у квадратних дужках має бути зазначено [російською] або [in Russian].

3. Стаття англійською: Name O, Name U, Name DD. COVID-19 diagnosis – A review of current methods. Biosens Bioelectron. 2021;172:112752. DOI: 10.1016/j.bios.2010.112756. PMID: 13326780.

В статтях з PubMed, наприклад в [Name Ö, Name Ü, Name DD. COVID-19 diagnosis – A review of current methods. Biosens Bioelectron. 2021 Jan 15;172:112752. doi: 10.1016/j.bios.2020.112752. Epub 2020 Oct 24. PMID: 33126180; PMCID: PMC7584564.] мають бути скорочені: повні дати публікації – до року публікації; Epub, PMCID не потрібні; літери у прізвищах, яких немає в англійській мові, мають бути замінені на аналогічні англійські: наприклад, ü→ u; Ö→O.

Для скорочення назв журналів рекомендовано використовувати:

 Подвоєні сторінки в інтервалі сторінок скорочуються. Наприклад, замість «964–967» пишуть «964–7».

4. Книга за авторством: Прізвище АА, Прізвище ББ, Прізвище ВВ. Основи наукового експерименту: підручник. Видання 1-е, перероблене і доповнене. Київ: ВСВ «Медицина»; 2018. 912 с. Доступно на: https://is.gd/ssvAtO

5. Книга за редакцією: Name A, Name BB, editors. Social medicine: towards a science. Berlin: Springer; 2012. 348 p. Available at: https://link.springer.com/book/10.10079

Зверніть увагу: після повних інтерактивних посилань (з https://) крапка не ставиться!

6. Частина книги: Name A, Name BB. Clinical endocrinology. 5th ed. Philadelphia: Williams & Wilkins; 2005. Chapter 2, Endometriosis; p. 1103–33.

7. Дисертація закордонна: Name BB. The philosophical and empirical intersections of Chinese medicine and western medicine [dissertation]. Melbourne, AU; Monash University; 2006. 439 p.

8. Дисертація українська: Прізвище АА. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої функціональної моделі медичної допомоги населенню. [Дис канд мед н, спец. 14.02.03 – Соціальна медицина]. Київ: Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України; 2018. Харків: Харківський національний медичний університет, 2019. 278 с. Доступно на: http://files.knmu.edu.ua:8181/upload/name.docx

Зверніть увагу: можуть бути вказані місце виконання дисертації та місце її захисту.

9. Автореферат української дисертації: Прізвище АА. Оптимізація принципів діагностики та лікування захворювань у дітей із патологією щитоподібної залози. [Автореф дис док мед н, спец. 14.01.22 – Стоматологія]. Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний медичний університет, 2016. 30 p. Доступно на: https://is.gd/yzSiwj

10. Тези конференції: Name AA. Health care  in  the  multi-cultural society. In: Name BB, editor. Rural Health. Proceedings of the Rural Health Conference of the Royal Australian College of General Practioners; 1998; Melbourne. Melbourne, AU: The Royal Australian College of Practioners; 1998. P. 59-69.

11. Тези конференції електронні: Name AA. Safe at heart: an empowerment approach. In: Connecting Research and Practice in Relationships [Internet]; 7–8 Nov 2019; QUT Kelvin Grove Campus, AU. Melbourne (AU): Australian Psychological Society;  2009 [accessed 18 Dec 2012]; p. 28-34. Available at: http://search.informit.com.au/documentSummary;res=ITWHEA

Зверніть увагу: назва місяця у даті починається з великою літери, пишуться перші три літери. В інтервалі сторінок використовують дефіс«-», а не тире«–». Всі інші цифрові інтервали статті містять «–».

12. Веб-сайт українською: Лікарям про цукровий діабет. [Інтернет]. Центр громадського здоров’я МОЗ України. [Створено 07 Чер 2012; доступ отримано 31 Бер 2022]. Доступно на: https://diabetes-site.org.ua/lik/

13. Веб-сайт англійською: Information for Diabetes Professionals [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention. U.S. Department of Health. [Last reviewed 30 Sep 2022; accessed 31 Mar 2023]. Available at: https://www.cdc.gov/diabetes/index.html

Зверніть увагу: описання дати англомовних джерел «місяць дата, рік» має бути змінено на «дата місяць рік».

14. Друковані урядові та технічні звіти: Name AA, Name BB. Medical manpower in Victoria. East Bentleigh (AU): Monash University; 1999. 35 p. Report No.: 4.

15. Електронні урядові та технічні звіти: Name AA, Name BB. Australia's mothers and babies 2022 [Internet]. Canberra (AU): AIHW; 2022 [cited 2022 Dec 18]. 132 p. Cat. No.: PER 57. Available at: http://aihw.gov.au/pub/?id=6012976

16. Патент закордонний: Name AA, inventor; Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting device and positioning tool assembly. United States patent 20020103498. 2002 Aug 1.

17. Патент України: Прізвище АА, Прізвище ББ, винахідники. Патент України на винахід № 12345 «Спосіб оцінки рівня фізичної працездатності». Одеський національний медичний університет, власник. Діяв з 31 Бер  2021, дію припинено. Укрпатент, Бюл. No 11. Доступний на: https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/12345 Архівовано на: https://kurort.gov.ua/patenty/patenty-za-123

18. Закони: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я». Прийнятий 19 Лис 1992 (No 2801-XII), оприлюднений у Відомостях Верховної Ради України (1993, No 4, ст. 19), чинний, із змінами і доповненнями від 19 Лис 1992–16 Гру 2021. Доступно на: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

 

References

1. Стаття українською: Name AA, Name BB. Title of the article transliterated in Latin [title of the article translated into English]. The name of the journal transliterated in Latin [title of the article translated into English]. Year; Volume(No.):p-p. URL or DOI. PMID. [In Ukrainian].

2. Стаття англійською з інтервалом сторінок: Name AA, Name BB. Title of the article. Journal name. 2022;58:964-7. DOI: 10.1028/271954b0. PMID: 13063483.

3. Стаття англійською з номером: Name AA, Name BB. Title of the article. Journal name. 2022;58:112752. DOI: 10.1016/j.bios.2022.1127. PMID: 33126180.

Довге тире у назві «—»замінюється на звичайне тире «–».

4. Багатотомні видання: Name AA, Name BB. Fiziologija ljudyny [Human physiology]. V 10-kh tomakh [In 10 volumes]. Tom 5-y [Volume 5th]. Fiziologija nervovoi' systemy [The nervous stem physiology]. 2-ye izd [2nd ed]. [Kyiv]: Naukova literatura [Scientific literature]; 2021. 540 p.

Якщо у першоджерелі є назва англійською мовою, слід уникнути транслітерації та використати авторське написання бібліографічного посилання англійською мовою. Більшість статей у наукових журналах мають назву статті та прізвища авторів англійською мовою. Назву журналу англійською мовою слід шукати на офіційному сайті журналу.

5. Книга за редакцією: Name AA, Name BB, ed. Title of the book. New York: Springer; 2022. 308 p. Available at: https://link.springer.com/book/10.1007/9788-8

6. Глава книги (всі глави написані двома авторами): Name AA, Name BB. Title of the book. 5th ed. New York: Williams & Wilkins; 2015. Chapter 19, Chapter name; p. 103-33.