ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ, ПОВ’ЯЗАНУ З ЇХ ЗДОРОВ’ЯМ

Автор(и)

  • Г.М. Даниленко ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”, Харків
  • А.М. Швець ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”, Харків

Ключові слова:

підлітки, професійна готовність, якість життя, що пов’язана зі здоров’ям, професійне самовизначення

Анотація

З метою вивчення пливу професійної готовності на якість життя, що пов’язана зі здоров’ям, проведено дослідження особливості якості життя учнівської молоді з використанням опитувальника «SF-36 Health Status Survey». Встановлено певні відмінності впливу професійної готовності учнівської молоді на етапі професійного навчання. В залежності від рівня сформованості професійної готовності отримані результати були розподілені відповідно на середній (25–75 центіль), нижче середнього (менше 25 центілю) та вище середнього (понад 75 центілю) рівні. Встановлено, що серед студенток розподіл за рівнем автономності впливав на якість життя, що пов’язана зі здоров’ям за шкалою BP, в той час як в учениць ПТНЗ за шкалами RP, SF, BP та GH. У хлопців відмінності були більш істотні, і серед студентів і серед учнів ПТНЗ найкращі показники були в групі з високим рівнем автономності.

Посилання

Blyznyuk VV. Ukrayinsʹkyy rynok pratsi: istorychni vyklyky ta novi zavdannya. Ukrayinsʹkyy sotsium. 2016;3:58-71. Ukrainian

Dement'yev IV. Problema professional'nogo samoopredeleniya shkol'nikov v sovremennoy proforiyentatsii: psikhologicheskiy i pedagogicheskiy aspekty. In: Nauchnyye trudy Respublikanskogo instituta vysshey shkoly [Internet]. Minsk; 2009. p. 242-8. Available from: http://elib.bsu.by/handle/123456789/18836. Russian

Derzhavnyy tsentr zaynyatosti. Analitychna ta statystychna informatsiya [Internet]. Available from: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67. Ukrainian

Hawksworth J, Berriman R, Goel S. Will robots really steal our jobs? An internation alanalysis of the potential long term impact of automation. Pricewaterhouse Coopers, 2018. 43 р.

Hrishnova OA, editor, Pasyeka SR, Pasyeka AS. Trudovyy potentsial Ukrayiny: otsinka stanu, efektyvnistʹ vykorystannya, stratehichni napryamy rozvytku: monohrafiya. Cherkasy: Maklaut; 2011. 360 p. Ukrainian

Hryban HP, Kutek TB. Analiz stanu zdorovʺya studentiv vyshchykh nachalʹnykh zakladiv. Sportyvnyy visnyk Prydniprovʺya. 2004;7:130-2. Ukrainian

Obeletsʹ TV. Suchasni determinanty rozvytku trudovoho potentsialu ukrayiny. Ekonomika ta derzhava [Internet]. 2020;6:160-4. doi:10.32702/23066806.2020.6.160. Ukrainian

Serheta IV, Dunetsʹ IL, Stoyan NV, Mostova OP, Panchuk OYu, Teklyuk RV, Dudarenko OB. Osoblyvosti vzayemozvʺyazku pokaznykiv yakosti zhyttya studentiv medychnykh vyshchykh navchalʹnykh zakladiv z providnymy kharakterystykamy psykhofiziolohichnoyi adaptatsiyi yikh orhanizmu. In: Yakistʹ zhyttya yak kryteriy otsinky zdorovʺya ditey i pidlitkiv. Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu; 2011 Nov 16-17; Kharkiv. Kharkiv; 2011; p. 142-3. Ukrainian

Serheta IV, Tymoshchuk OV. Pokaznyky yakosti zhyttya uchnivsʹkoyi ta student·sʹkoyi molodi ta yikh prohnostychna znachushchistʹ. In: Dovkillya i zdorov'ya. Materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi; 2019 Apr 25-26; Ternopilʹ. Ternopilʹ: Ukrmedknyha; 2019; p. 96-7. Ukrainian

Serheta IV, Tymoshchuk OV. Pokaznyky yakosti zhyttya uchnivsʹkoyi i student·sʹkoyi molodi ta osoblyvosti yikh vzayemozvʺyazkiv z kharakterystykamy psykhofiziolohichnoyi i psykhichnoyi adaptatsiyi. In: Aktualʹni pytannya hromadsʹkoho zdorovʺya ta ekolohichnoyi bezpeky Ukrayiny. Zbirka tez dopovidey naukovo-praktychnoyi konferentsiyi; 2019 Oct 17-18; Kyiv. Kyiv: DU «IHZ NAMNU»; 2019; p. 197-9. Ukrainian

Topchiyeva HO, Cherevychko OH. Zdorovʺya studentiv ta yoho skladovi. Visnyk. 2012;3(98):306-8. Ukrainian

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-21

Номер

Розділ

Статті