ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ, СВЯЗАННОЕ С ИХ ЗДОРОВЬЕМ

Авторы

  • Г.Н. Даниленко ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», Харьков
  • А.Н. Швец ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», Харьков

Ключевые слова:

подростки, профессиональная готовность, качество жизни, связанное с их здоровьем, профессиональное самоопределение

Аннотация

С целью изучения влияния профессиональной готовности на качество жизни, связанной со здоровьем проведено исследование особенности качества жизни учащейся молодежи с использованием опросника "SF-36 Health Status Survey". Установлены определенные различия влияния профессиональной готовности учащейся молодежи на этапе профессионального обучения. В зависимости от уровня сформированности профессиональной готовности полученные результаты были распределены соответственно на средний (25–75 центиля), ниже среднего (менее 25 центиля) и выше среднего (более 75 центиля) уровне. Установлено, что среди студенток распределение по уровню автономности влияло на качество жизни, связанной со здоровьем по шкале BP, в то время как у учениц ПТУ по шкалам RP, SF, BP и GH. У подростков различия были более существенные, и среди студентов и среди учащихся ПТУ лучшие показатели были в группе с высоким уровнем автономности.

Библиографические ссылки

Blyznyuk VV. Ukrayinsʹkyy rynok pratsi: istorychni vyklyky ta novi zavdannya. Ukrayinsʹkyy sotsium. 2016;3:58-71. Ukrainian

Dement'yev IV. Problema professional'nogo samoopredeleniya shkol'nikov v sovremennoy proforiyentatsii: psikhologicheskiy i pedagogicheskiy aspekty. In: Nauchnyye trudy Respublikanskogo instituta vysshey shkoly [Internet]. Minsk; 2009. p. 242-8. Available from: http://elib.bsu.by/handle/123456789/18836. Russian

Derzhavnyy tsentr zaynyatosti. Analitychna ta statystychna informatsiya [Internet]. Available from: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67. Ukrainian

Hawksworth J, Berriman R, Goel S. Will robots really steal our jobs? An internation alanalysis of the potential long term impact of automation. Pricewaterhouse Coopers, 2018. 43 р.

Hrishnova OA, editor, Pasyeka SR, Pasyeka AS. Trudovyy potentsial Ukrayiny: otsinka stanu, efektyvnistʹ vykorystannya, stratehichni napryamy rozvytku: monohrafiya. Cherkasy: Maklaut; 2011. 360 p. Ukrainian

Hryban HP, Kutek TB. Analiz stanu zdorovʺya studentiv vyshchykh nachalʹnykh zakladiv. Sportyvnyy visnyk Prydniprovʺya. 2004;7:130-2. Ukrainian

Obeletsʹ TV. Suchasni determinanty rozvytku trudovoho potentsialu ukrayiny. Ekonomika ta derzhava [Internet]. 2020;6:160-4. doi:10.32702/23066806.2020.6.160. Ukrainian

Serheta IV, Dunetsʹ IL, Stoyan NV, Mostova OP, Panchuk OYu, Teklyuk RV, Dudarenko OB. Osoblyvosti vzayemozvʺyazku pokaznykiv yakosti zhyttya studentiv medychnykh vyshchykh navchalʹnykh zakladiv z providnymy kharakterystykamy psykhofiziolohichnoyi adaptatsiyi yikh orhanizmu. In: Yakistʹ zhyttya yak kryteriy otsinky zdorovʺya ditey i pidlitkiv. Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi z mizhnarodnoyu uchastyu; 2011 Nov 16-17; Kharkiv. Kharkiv; 2011; p. 142-3. Ukrainian

Serheta IV, Tymoshchuk OV. Pokaznyky yakosti zhyttya uchnivsʹkoyi ta student·sʹkoyi molodi ta yikh prohnostychna znachushchistʹ. In: Dovkillya i zdorov'ya. Materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi; 2019 Apr 25-26; Ternopilʹ. Ternopilʹ: Ukrmedknyha; 2019; p. 96-7. Ukrainian

Serheta IV, Tymoshchuk OV. Pokaznyky yakosti zhyttya uchnivsʹkoyi i student·sʹkoyi molodi ta osoblyvosti yikh vzayemozvʺyazkiv z kharakterystykamy psykhofiziolohichnoyi i psykhichnoyi adaptatsiyi. In: Aktualʹni pytannya hromadsʹkoho zdorovʺya ta ekolohichnoyi bezpeky Ukrayiny. Zbirka tez dopovidey naukovo-praktychnoyi konferentsiyi; 2019 Oct 17-18; Kyiv. Kyiv: DU «IHZ NAMNU»; 2019; p. 197-9. Ukrainian

Topchiyeva HO, Cherevychko OH. Zdorovʺya studentiv ta yoho skladovi. Visnyk. 2012;3(98):306-8. Ukrainian

Опубликован

2021-10-21

Выпуск

Раздел

Статьи