СОЦИО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ С ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Авторы

  • Т.Н. Матковская ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», Харьков
  • А.А. Гавенко ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», Харьков

Ключевые слова:

подростки, депрессивные расстройства, социально-средовые факторы предикции, психологические показатели

Аннотация

Определена роль социодемографических и психологических факторов предикции развития депрессивного расстройства у подростков (инфантилизм, нарушения когнитивного социального функционирования, нарушения семейных отношений). Установлена роль психотравмирующих факторов формирования депрессивного расстройства поведения (нарушения отношений с сверстниками и родителями). Определены информативность показателей семейного окружения, семейной адаптации в формировании депрессивного расстройства у подростков.

Библиографические ссылки

Belyayeva OE, et al. Osoblyvosti simeynykh vidnosyn ta vykhovni stratehiyi v simʺyakh pidlitkiv iz depresyvnymy rozladamy. Mіzhnar. zhurn. pedіatrії, akusherstva ta gіnekologії. 2019;13(3):9-11. Ukrainian

Jesulola E, Micalos P, Baguley IJ. Understanding the pathophysiology of depression: From monoamines to the neurogenesis hypothesis model – are we there yet? Behav Brain Res. 2018;341:79-90

Matkovs`ka TM. Osoblyvosti perebihu depresyvnykh rozladiv u pidlitkiv, khvorykh na dyfuznyy netoksychnyy zob. Probl. endokrinnoї patologії. 2019;Spec. No:107-8. Ukrainian

Matkovska Т, et al. Primary and secondary prevention of the anxiety disorders in children. In: The 27th European Congress of Psychiatry; 2019 Apr 6-9; Warsaw, Poland. 2019;56 (1 Suppl); p. 67

Mixajlova EA. Ekspertnі shkali v dіagnosticzі depresії u dіtej shkіl`nogo vіku. Okhorona zdorovʺya ditey ta pidlitkiv. 2019;(1):18-27. Ukrainian

Mykhailova EA, et al. Klinichnyi, psykholohichnyi, henetychnyi, neirohormonalnyi ta sotsialnyi prohnoz depressyvnoho rozladu u pidlitkiv. Visn. problem biolohii ta medytsyny. 2019;2(1):163-7. Ukrainian

Stepanova OA. Preventsiya depresyvnykh staniv divchat-pidlitkiv u mezhakh diyalʹnosti shkilʹnoyi psykholohichnoyi sluzhby. Naukovij chasopis Nacz. ped. unіver. іm. M.P. Dragomanova. 2017;23(Sotsialʹna robota. Sotsialʹna pedahohika; 11):111-8. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2017_23_21. Ukrainian

Ugrin D. Podkhody k diagnostike i lecheniyu depressii u detej i podrostkov v Velikobritanii. Neyronews. 2007;(2):35-40. Russian

Опубликован

2020-12-22

Выпуск

Раздел

Статьи